Gabriela Rosenkranz-Tittl Anwältin DE, Advokátka CZ 
 
Mobil DE+49.152.26245967            CZ+420.602.747195

Tipy pro firmy a  podnikatele / živnostníky


Obchod a smlouvy

Ve Spolkové republice Německo existují sice i ty samé formy obchodních korporací jako v České republice, ale také naprosto rozdílné. Například německé „GmbH a Co. KG“ či „e.K.“ nezná české právo obchodních korporací vůbec, a proto si často obchodníci nejsou jistí, která osoba je oprávněna za danou společnost jednat a jak je v daném případě upraveno ručení.  I výše základního kapitálu je v obou zemích rozdílná, z čehož také mohou plynout možné důsledky pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení. Rovněž existují i praktické rozdíly mezi podnikatelem a firemním jménem, pod kterým daná osoba vystupuje. I základní smluvní pravidla mohou samy o sobě vypadat jinak. Toto vše byste měli prověřit dříve, než uzavřete jakoukoliv smlouvu např. na dodání zboží či poskytnutí služby a rozhodně dříve, než poskytnete jakékoliv předběžné plnění.

Proto Vám radíme mimo jiné následující:

a)     Nechte si ještě před první dodávkou zaslat živnostenský list či výpis z obchodního rejstříku Vašeho zahraničního partnera, neboť tam vidíte přesné údaje o odpovědných osobách a další důležité informace. Pokud toto vzhledem k jazyku či rozdílnému právnímu systému nezvládnete sami, prověříme to rychle a levně za Vás.

b)     Dejte pozor na pravidla pro zdaňování při přeshraničních obchodech.

c)      Dbejte prosím na to, že povinnost kontroly zboží a uplatnění námitek dle § 377 HGB je v České republice odlišná od Německa.

d)     Záruky při stavbách a stavebních pracích jsou v obou zemích (CZ a DE) velmi rozdílné, a to jak ve věcech výtek a jiných formalit tak i co se týče lhůt.  

e)     Pokud je to možné dohodněte si ve smlouvě klauzuli, dle které bude v případě sporu příslušné právo a příslušný soud ve státě, kde je to pro Vás výhodnější. Za určitých podmínek je dokonce výhodnější, zvolit právo toho druhého státu (např. kratší záruční doba, přísnější podmínky pro uplatnění práva z vadného plnění).

f)       Pokud v rámci svého podnikání uzavíráte smlouvy především se spotřebiteli jiných členských států, mějte na paměti možné speciální zákonné podmínky daného státu pro spotřebitelské smlouvy a pro kontrolu všeobecných obchodních podmínek. Je přitom nutné také brát v potaz Nařízení EU č. 2006/2004 a od 17. ledna 2020 také na novou úpravu dle Nařízení EU č. 2017/2394. Pravidla daného státu a samotné Evropské unie v rámci online obchodů je nutné zkoumat separátně.  

g)     A mnoho dalšího…

 

Trestní právo

Většině jednatelům jak v Česku tak Německu není úplně jasná jejich zvýšená odpovědnost a z toho plynoucí trestněprávní relevance některých jejich jednání. Týká se to především tenké hranice mezi nevýhodným obchodem a pro státní zastupitelství z toho možné plynoucí naplnění znaků skutkové podstaty zpronevěry, podvodu, zvýhodnění, způsobení úpadku a v neposlední řadě porušení povinnosti v insolvenčním řízení, či mnoho dalších trestných činů v závislosti na právu daného státu. Pokud si nejste jistí, jak v daném případě postupovat, abyste se vyhnuli případným problémům, můžeme společně vymyslet možnou strategii. A pokud již nelze problémům zabránit a vyšetřování již započalo, sdělte nám – vždy pod přísnou povinností mlčenlivosti advokáta – všechny rozhodné skutečnosti a my se pokusíme Vám jako jednateli a/nebo Vaši společnosti minimalizovat či úplně eliminovat případné škody.

Co neví každý: V roce 2011 byla v České republice zákonem č. 418/2011 Sb. zavedena trestněprávní odpovědnost právnických osob, která v nejzazším případě může vést až k zákazu činnosti či zrušení právnické osoby.  Nemluvě o citelných peněžních trestech až do výše 2 mil. Kč denní sazby a platí toto za určitých podmínek i pro německé kapitálové společnosti se sídlem či pobočkou na území České republiky.

 
 
 
 
E-Mail
Anruf